Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PORTUGESA.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.portugesa.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

2. Sklep internetowy portugesa.pl jest prowadzony przez firmę Portugesa.pl Ewelina Werecka z siedzibą w Stargardzie, ul. Aleja Gryfa 13/3, 73-110, NIP: 253-013-96-00, Regon 368671396.Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 19 1050 1520 1000 0092 7959 5210, Tel. 664-485-266, email: sklep@portugesa.pl 

3. Na stronie www.portugesa.pl oferowane są wyłącznie produkty nowe, stanowiące własność Portugesa.pl Ewelina Werecka z siedzibą w Stargardzie

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 

II. DEFINICJE

1. Regulamin -niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

2. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wskazanych powyżej wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów);

3. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

5. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą pl Ewelina Werecka NIP: 253-013-96-00, Regon 368671396, Nr. Wpisu: 497989 wydany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

6. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7.Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PORTUGESA.PL (www. portugesa.pl);

8.Sklep internetowy (Sklep)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym www.portugesa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

9. Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Po dokonaniu zamówienia, na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok a realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty i niedziele oraz święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego. Każdy Klient otrzymuje od Sklepu automatyczne wiadomości email potwierdzające kolejne etapy procesu przygotowywania, pakowania i wysłania Zamówienia na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

14. Dni - wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

16. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

III.   WYMOGI TECHNICZN

1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

b) posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.

2. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

3. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

4. Zdjęcia Produktów w Sklepie mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, są zależne od indywidulanych ustawień monitora (nasycenie kolorów, jasność, kontrast, inne ustawienia).

 

IV. OFERTA

1. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe, oryginalnie zapakowane, pochodzą prosto od ich producentów, oraz nie były częścią żadnych programów zwrotowych czy poekspozycyjnych.

2. Specyfikacje Towarów prezentowanie w Sklepie pochodzą z materiałów przekazywanych bezpośrednio przez ich producentów

3. Sklep dokłada należytej staranności aby prezentowane zdjęcia Towarów odzwierciedlały ich naturalne parametry, jednak kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, są zależne od indywidulanych ustawień monitora Klienta (nasycenie kolorów, jasność, kontrast, inne ustawienia).

4. Klient przy zakupie powinien zawsze kierować się dodatkowym opisem Produktów, a w razie wątpliwości niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sklepu.

 

V. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanej oferty Produktów, w tym ich dodawanie bądź usuwanie a także zmiany ich cen, w tym w wyniku prowadzenia czasowych akcji promocyjnych. Nie mają one jednak wpływu na Zamówienia, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Promocyjne ceny Produktów widniejące w Sklepie obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów, zgodnie z informacją Sprzedającego podaną w Sklepie.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy zależny od wskazanego przez Klienta sposobu dostawy. Wyboru sposobu dostawy Klient dokonuje na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny za złożone Zamówienie:

a)przelewem bankowym na numer konta bankowego 19 1050 1520 1000 0092 7959 5210

W przypadku wyboru opcji płatności „przelewu bankowego” realizacja Zamówienia zostaje uruchomiona wraz z zaksięgowaniem środków na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 10 dni roboczych oraz braku kontaktu z Kupującym, Zamówienie zostaje anulowane i potraktowane jako odstąpienie od umowy. 

b)płatnością za pośrednictwem systemu usług płatności elektronicznych pl, świadczonych przez PayU SA, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,

c)kartą płatniczą, operatorem kart płatniczych jest PayU SA, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,

 

VI. FORMY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Wysyłki zamówionych Produktów są realizowane za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy: przesyłkę  kurierską InPost lub dostawę do wybranego paczkomatu InPost, po wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy lub dokonaniu przelewu elektronicznego.

2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki kończący się jego przekazaniem do wysyłki to maksymalnie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych). Sklep dokłada jednak wszelkich starań aby każde Zamówienie zrealizować w możliwie jak najkrótszym terminie.

3. Aktualny status realizacji dostawy Klient w każdym momencie może sprawdzić na dedykowanym mu Koncie Klienta, dostępnym na stronie www.portugesa.pl po uprzednim zalogowaniu się, z wykorzystaniem sposobu określonego przy rejestracji konta.

4. Do czasu doręczenia przesyłki do Klienta to Sklep ponosi za nią odpowiedzialność w trakcie jej transportu, w związku z czym to pracownik Sklepu będzie prowadził ewentualną procedurę reklamacyjną z firmą kurierską a Klient tym samym akceptuje, że to Sklep będzie tym, któremu przysługują roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki wobec firmy kurierskiej.

5. W momencie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki czy braków (niezależnie czy w obecności kuriera czy po jego odjeździe) Klient powinien dokonać zgłoszenia zastrzeżeń kurierowi i żądać sporządzenia stosownego protokołu w celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury reklamacyjnej.

6. Momentem doręczenia Zamówienia jest odbiór przesyłki od kuriera potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru lub odbiór z punktu odbioru potwierdzony odpowiednim rejestrem w systemie.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w ich posiadanie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać otrzymane Produkty na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

4. Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@portugesa.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt w temacie wiadomości wpisując „Odstąpienie od umowy numer (numer zamówienia).

5. Klient otrzyma zwrot płatności w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.

6. Klient otrzyma zwrot płatności niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem lub na koszt Sklepu nie będą przez Sklep odbierane.

8. Wraz ze zwracanymi Produktami, Klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie gratisy, prezenty, próbki i inne elementy, które otrzymał wraz z Zamówieniem.

9.Zwracany Produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem foliowym, papierowym, plastikowym lub blombą, jeśli takie posiada).

10. Zwrot Towarów powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tak jak miałby możliwość dokonać tego w sklepie stacjonarnym.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach wskazanych w aktualnych przepisach, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:

a) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

c) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w stosunku do zamówień Towarów będących kosmetykami, które ze względów higienicznych sprzedawane są w zamkniętych, zapieczętowanych opakowaniach (m.in kremy do twarzy, kremy do rąk, balsamy do ciała, masła do ciała, balsamy do ust, kremy do ust olejki aplikowane w sposób bezpośredni na skórę; kosmetyki do demakijażu, maseczki do twarzy; żele, mydła, szampony i inne), jeśli opakowanie zostało przez Klienta otworzone i naruszona została warstwa zabezpieczająca.

13. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient może w każdym momencie wycofać swoje zamówienie kontaktując się ze Sklepem drogą elektroniczną pod adresem:sklep@portugesa.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt w temacie wiadomości wpisując „Anulowanie zamówienia numer (numer zamówienia).

UWAGA!!! Nie można anulować Zamówienia, które już zostało wysłane do klienta. 

 

IX. REKLAMACJE

1. Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 pkt 1-3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacji podlegają Produkty posiadające widoczne wady techniczne, które zostały uszkodzony podczas dostawy lub są niezgodne z zamówieniem.

3. W celu zgłoszenia reklamacji dla zakupu dokonanego zarówno poprzez rejestrację poprzez Konto Klienta jak i bez rejestracji, prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres sklep@portugesa.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja numer (numer zamówienia).

4. Jeżeli zgłaszane przez Klienta żądanie wymaga przekazania Towaru do Sprzedawcy, lub Sprzedawca uzna to za niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji, to należy go odesłać w warunkach zapewniających bezpieczny transport na adres prowadzącego Sklep.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

6. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Jeżeli wymiana ta jest niemożliwa Sprzedawca dokona zwrotu wartości reklamowanych Produktów przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji

7.W przypadku niejasności lub w celu otrzymania dalszych instrukcji można kontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu 664-485-266 lub drogą mailową na adres: sklep@porugesa.pl.

8. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem lub na koszt Sklepu nie będą przez Sklep odbierane.

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy, a także jest konieczne w celu założenia dedykowanego Konta na stronie Sklepu.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

XI. REGULAMIN I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin znajdą Państwo na stronie www.portugesa.pl. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać do pliku na Państwa urządzeniu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej, pod linkiem Regulamin, znajdującym się na stronie głównej www.portugesa.pl.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia Regulaminu poprzez publikację aktualnej wersji z zastrzeżeniem, że równocześnie prezentowana będzie poprzednia wersja przez okres minimum 2 tygodni.

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą obowiązywały do Zamówień złożonych przed ich publikacją.

6. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę prowadzącego Sklep.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl